Boeing поставил клиентам всего 157 самолетов в 2020 году

Переадресация на страницу:
Boeing поставил клиентам всего 157 самолетов в 2020 году

https://kapital.kz/world/92641/boeing-postavil-kliyentam-vsego-157-samoletov-v-2020-godu.html