В СУНЦ НГУ завершились зимние онлайн-школы для увлеченных наукой старшеклассников

Переадресация на страницу:
В СУНЦ НГУ завершились зимние онлайн-школы для увлеченных наукой старшеклассников

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/v-sunts-ngu-zavershilis-zimnie-onlayn-shkoly-dlya-uvlechennykh-naukoy-starsheklassnikov/