Прибывшие из стран с COVID-19 должны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней в домашних условиях

Переадресация на страницу:
Прибывшие из стран с COVID-19 должны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней в домашних условиях

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/pribyvshie_iz_stran_s_covid_19_dolzhny_nakhoditsya_v_samoizolyatsii_v_techenie_14_kalendarnykh_dney_/