Все фракции Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

Переадресация на страницу:
Все фракции Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

http://www.capital.ua/ru/news/139635-vse-fraktsii-rady-otvergli-predlozheniya-kabmina-po-izmeneniyam-v-gosbyudzhet