Указом Президента объявлена нерабочая неделя

Переадресация на страницу:
Указом Президента объявлена нерабочая неделя

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/ukazom-prezidenta-obyavlena-nerabochaya-nedelya/