За нарушение комендантского часа задержаны 320 человек

Переадресация на страницу:
За нарушение комендантского часа задержаны 320 человек

http://novosti.kg/2020/03/za-narushenie-komendantskogo-chasa-zaderzhany-320-chelovek/