На оглашение Послания Президента приглашено около 1,3 тысячи человек

Переадресация на страницу:
На оглашение Послания Президента приглашено около 1,3 тысячи человек

https://www.pnp.ru/politics/na-oglashenie-poslaniya-prezidenta-priglasheno-okolo-13-tysyachi-chelovek.html