Минские таможенники обнаружили доллары в упаковке с печеньем

Переадресация на страницу:
Минские таможенники обнаружили доллары в упаковке с печеньем

https://naviny.by/new/20200114/1579013953-minskie-tamozhenniki-obnaruzhili-dollary-v-upakovke-s-pechenem