Кинопоказ «Вся жизнь служение Отчизне»: о жизни святого праведного воина адмирала Ф. Ушакова в библиотеке Института «Высшая школа образования» МПГУ

Переадресация на страницу:
Кинопоказ «Вся жизнь служение Отчизне»: о жизни святого праведного воина адмирала Ф. Ушакова в библиотеке Института «Высшая школа образования» МПГУ

http://mpgu.su/novosti/strukturnyie-podrazdeleniya/novosti-biblioteki/kinopokaz-vsja-zhizn-sluzhenie-otchizne-o-zhizni-svjatogo-pravednogo-voina-admirala-f-ushakova-v-biblioteke-instituta-vysshaja-shkola-obrazovanija-mpgu/