Фестиваль-конкурсе народного творчества и художественных ремёсел «Творчество народов мира» на Художественно-графическом факультете Института изящных искусств МПГУ

Переадресация на страницу:
Фестиваль-конкурсе народного творчества и художественных ремёсел «Творчество народов мира» на Художественно-графическом факультете Института изящных искусств МПГУ

http://mpgu.su/novosti/strukturnyie-podrazdeleniya/novosti-biblioteki/festival-konkurse-narodnogo-tvorchestva-i-hudozhestvennyh-remjosel-tvorchestvo-narodov-mira-na-hudozhestvenno-graficheskom-fakultete-instituta-izjashhnyh-iskusstv-mpgu/