В Казахстане отменят специальные разрешения на работу для трудовых мигрантов

Переадресация на страницу:
В Казахстане отменят специальные разрешения на работу для трудовых мигрантов

https://ehonews.kz/v-kazahstane-otmenyat-spetsialnye-razresheniya-na-rabotu-dlya-trudovyh-migrantov/